Interaction Design

Jiaqi Echo Xie
INJOY
Colby May
David
Diane Shin
Meduce
Dionne Mok
FLOWS
Seunghyeon Lee
RiPPLE
Eujin Chung
COMET
Ben Westergreen
Rebound
Juri Kim
MOMENT
Xinjie (Vera) Dong
tōuch
Albiato Bernal
Akivo
Owen Castanier
Slate
Maoz Nagauker
XPOSURE
I Keng Wu
auroo
Andrea Isabel Zamora
QUADRA